De Rechtspraak heeft met waardering kennis genomen van het BIT-advies en omarmt de door het BIT
gegeven aanbevelingen. Ik ben er van overtuigd dat met het BIT-advies en het opvolgen van de
verschillende aanbevelingen het project DT met een grotere kans op succes kan worden uitgevoerd.
Deze uitvoering zullen wij steeds in nauwe samenwerking doen met onze externe omgeving, zoals de
advocatuur, deurwaarders en bestuursorganen. Hierbij kan worden voortgebouwd op de samenwerking
die reeds met verschillende ketenpartners, waaronder de Nova en de KBvG, bestaat. Ik houd u
vanzelfsprekend graag op de hoogte van de uitvoering via de reguliere driemaandelijkse portfoliooverleggen tussen uw departement en de Rechtspraak. Daarnaast is het project opgenomen in het Rijks
ICT-dashboard.

24 March 2021

Beleidsreactie BIT-toets project Digitale Toegankelijkheid

De Rechtspraak heeft met waardering kennis genomen van het BIT-advies en omarmt de door het BIT gegeven aanbevelingen. Ik ben er van overtuigd dat met het BIT-advies en het opvolgen van de verschillende aanbevelingen het project DT met een grotere kans op succes kan worden uitgevoerd. Deze uitvoering.. Lees verder ...
24 March 2021

Definitief BIT-advies project Digitale Toegankelijkheid

Na het stopzetten van KEI vinden wij het begrijpelijk dat de Rechtspraak zich met het project DT eerst richt op het verbeteren van de digitale toegankelijkheid voor externe partijen. Ondanks deze beperkte scope staat de slaagkans van het project onnodig onder druk. Dit komt doordat de technische invulling.. Lees verder ...
24 March 2021

De BIT toets project DT van de rechtspraak is afgerond

De plannen om digitaal procederen in het civiel en bestuursrecht mogelijk te maken kunnen in praktijk gebracht. Het Bureau ICT-toetsing (BIT) heeft in de periode januari tot mei 2020 onderzoek gedaan naar het project Digitale Toegankelijkheid (DT) van de Rechtspraak. Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker heeft … De.. Lees verder ...
26 July 2019

Intrekking van de verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland

Wet van 3 juli 2019 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot intrekking van de verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en tot verruiming van de mogelijkheden van de mondelinge behandeling in het civiele procesrecht
26 July 2019

Einde aan pilot digitaal procederen in Midden-Nederland en Gelderland

De Rechtspraak stopt per 1 oktober 2019 met digitaal procederen bij handelsvorderingen met verplichte procesvertegenwoordiging bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland. Vanaf die datum geldt bij deze rechtbanken weer hetzelfde civiele procesrecht als in de rest van Nederland.
26 July 2019

Treurig nieuws vrolijk verpakt

Eerste Kamer akkoord met procesvernieuwing in civiele zaken Wetgeving maakt einde aan verschil in procesrecht rechtbanken
17 June 2019

Kamer ook akkoord met procesvernieuwing in civiele zaken

Tweede Kamer stemt in met einde verplicht digitaal procederen bij rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland.
10 June 2019

Wederom vertraging uitvoering basisplan Rechtspraak

Om de nieuwe plannen van de Rechtspraak voor Civiel recht en Bestuursrecht zorgvuldig te kunnen ontwikkelen, heeft de Rechtspraak geconstateerd meer voorbereidingstijd nodig te hebben. De BIT-toets zal uiterlijk begin volgend jaar worden aangevraagd..
4 April 2019

Einde digitaal procederen in Midden-Nederland en Gelderland

Intrekking van de verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en verruiming van de mogelijkheden van de mondelinge behandeling in het civiele procesrecht Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot intrekking van de verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en.. Lees verder ...
26 February 2019

Basisplan digitalisering civiel recht en bestuursrecht

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bij brief van 15 november 2018 heb ik u geïnformeerd over het basisplan digitalisering civiel recht en bestuursrecht.1 Nadien is nog een reviewrapport over het basisplan uitgebracht. Zoals toegezegd tijdens het Algemeen Overleg rechtspraak op 31 januari jongstleden zend.. Lees verder ...
3 December 2018

Brief Minister aan Tweede Kamer

In mijn brieven van 30 januari, 13 april en 13 juli 2018 heb ik u geïnfor-meerd over de digitalisering van de rechtspraak.1 Eind 2017 werd voor de Raad voor de rechtspraak (verder: de Raad) duidelijk dat het niet goed ging met de digitalisering in het civiele recht en.. Lees verder ...
3 December 2018

Naar een maatschappelijk effectievere rechtspraak

Onze rechtsstaat is gestoeld op wetten en regels – de afspraken waarop we elkaar in onze samenleving kunnen aanspreken – en de mogelijkheid om uiteindelijk een onafhankelijke rechter om een oordeel te vragen over de toepassing daarvan. Voor veel mensen is dat in het bijzonder relevant als het.. Lees verder ...
11 September 2018

KEI afgerond op Rijks ICT-dashboard

De wereld van de Rechtspraak zal er over een jaar of vijf anders uitzien. De papieren dossiers hebben plaatsgemaakt voor digitale dossiers en procederen vanaf papier is dan alleen nog mogelijk voor burgers die geen advocaat in de arm hebben genomen. Voor de overige partijen geldt dat digitaal.. Lees verder ...
25 April 2018

Vergadering in de Tweede Kamer

Op woensdag 25 april vergadert de Tweede Kamer over de voortgangsrapportage van het programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (KEI). Tijdens deze vergadering zal een oplossing gevonden moeten worden voor de toekomst van KEI. Minister Dekker vindt dat de verantwoordelijkheid voor een oplossing bij de Rechtspraak ligt. De Raad.. Lees verder ...
13 April 2018

Minister Dekker roept KEI een halt toe

Minister Dekker van Rechtsbescherming (VVD) vindt het ‘vooralsnog onverantwoord’ om door te gaan met de digitalisering van de Rechtspraak op de nu voorgestelde manier.’ Om te kunnen doorgaan met KEI moeten er voldoende waarborgen zijn dat het vanaf nu anders gaat.’  Er zijn drie vragen die de minister eerst.. Lees verder ...
30 January 2018

Minister Dekker bezorgd om KEI

Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming (VVD) maakt zich zorgen over de digitalisering van de rechtspraak. In een brief aan de Tweede Kamer zegt hij het zorgelijk te vinden dat architectuur en programmatuur van het systeem al moeten worden herzien nog voordat het landelijk is ingevoerd.