Wetboekvoorstellen
17 mei 2016
Digitaal procederen
17 mei 2016
Toon alle berichten

Tekstuitgaves KEI

TekstUitgaveKei

In het najaar van 2013 ging het wetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering procesrecht in consultatie ter uitvoering van het Programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In het najaar van 2014 werd het eerste wetsvoorstel (34 059) ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel bevat niet alleen voorschriften om de overgang naar digitaal procederen mogelijk te maken, maar bevat ook essentiële procesrechtelijke wijzigingen ter versnelling en vereenvoudiging van de civiele procedure in eerste aanleg. Nadien is een tweede wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de procedure in hoger beroep cassatie (34 138), gevolgd door een derde wetsvoorstel (34 212) dat ziet op de invoering van de eerste twee wetsvoorstellen in andere regelgeving. Deze drie wetsvoorstellen zijn aangenomen door de Tweede Kamer. Een vierde wetsvoorstel, een Rijksinvoeringswet, is aanhangig bij de Tweede Kamer. In ontwikkeling zijn nog een algemene maatregel van bestuur die het digitaal procederen nader regelt, en een rijks algemene maatregel van bestuur. De verwachting is dat in de loop van 2016 wordt begonnen met de gefaseerde invoering van digitaal procederen in civiele zaken. Dit boek bevat de geconsolideerde tekst van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zoals deze er naar verwachting uitziet als de vier wetsvoorstellen worden aangenomen door de Eerste Kamer en in het Staatsblad worden geplaatst. Tevens zijn de geconsolideerde teksten van de Wet griffierechten burgerlijke zaken (onderdeel van het Invoeringswetsvoorstel 34 212) en de Rijkswet cassatierechtspraak (onderdeel van het Rijksinvoeringswetsvoorstel) opgenomen. Wetteksten die wijzigen zijn voorzien van een grijs vlak, zodat duidelijk is welke artikelen door de KEI-wetsvoorstellen wijzigen. Verder zijn de artikel(led)en voor het gebruiksgemak van een margewoord voorzien. Aan de geconsolideerde teksten gaat een inleiding op hoofdlijnen vooraf. Daarin worden thematisch veranderingen aangestipt die de civiele procedure als gevolg van de vier wetsvoorstellen naar verwachting zal ondergaan. Met deze tekstuitgave kunt u snel vertrouwd raken met de nieuwe systematiek van de civiele procedure en de regelgeving omtrent digitaal procederen. Een must have voor ieder die zich met procederen in civiele zaken bezighoudt.

Donner.nl