Beleidsreactie BIT-toets project Digitale Toegankelijkheid
24 maart 2021
Digitale toegang civiel recht en bestuursrecht krijgt vorm
24 maart 2021
Toon alle berichten

Reglement inzake de toegang tot en het gebruik van systeem DT Rechtspraak

Artikel 1.1 Toepasselijkheid
1. Dit reglement is van toepassing op de in het derde lid vermelde procedures bij de
rechtbanken, de gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep en het College van
Beroep voor het Bedrijfsleven, gezamenlijk aangeduid als de gerechten.
2. Dit reglement beschrijft de werking van en bevat de voorwaarden voor het
gebruik van Systeem DT Rechtspraak, een digitaal systeem voor
gegevensverwerking als bedoeld artikel 2 van het Besluit elektronisch procederen
(Bep).
3. Dit reglement is van toepassing op alle categorieën van zaken zoals bedoeld in
artikel 2 van het Bep waarvoor in (een bijlage bij) procesreglementen voor die
specifieke categorieën van zaken elektronisch procederen via Systeem DT
Rechtspraak vrijwillig mogelijk dan wel verplicht is.