Het Proces
17 mei 2016
Tekstuitgaves KEI
17 mei 2016
Toon alle berichten

Wetboekvoorstellen

Wetboek Rv KEI

Onder de noemer ‘Kwaliteit en Innovatie rechtspraak’ (afgekort “KEI”) is in 2013 gestart met de vereenvoudiging en digitalisering van het burgerlijk procesrecht. De wetsvoorstellen hiertoe zijn in 2014 en 2015 ingediend en liggen nu, najaar 2015, bij de Eerste Kamer. Dit tekstboek bevat het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zoals dit luidt na inwerkingtreding van deze wetsvoorstellen.

Wat verandert er? Voor het burgerlijk procesrecht wordt een overzichtelijke basisprocedure voorgesteld. In die vereenvoudigde procedure wordt uitspraak gedaan na één schriftelijke ronde en een mondelinge behandeling. Daarnaast krijgt de rechter meer middelen om een vlot verloop van de procedure te bevorderen.

De start van de procedure en het indienen van (proces)stukken geschieden in de toekomst via elektronische weg. Het digitaal procederen wordt verplicht voor nagenoeg alle professionele partijen.

Bol.com